სახიფათო ნივთიერებები კოსმეტიკურ საშუალებებში – იცოდეთ რას იყენებთ!

ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის კონ­გრე­სის ჩა­ტა­რე­ბულ­მა გა­მო­ძი­ე­ბამ გა­მო­ავ­ლი­ნა 125 კოს­მე­ტი­კუ­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტი, რომ­ლე­ბიც ხელს უწყო­ბენ კი­ბო­სა და სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.

სტი­ვენ და ჯინა ენ­ჩა­კე­ბის კვლე­ვა­ში “კოს­მე­ტი­კა შე­ლა­მა­ზე­ბის გა­რე­შე” ნათ­ქვა­მია, რომ კოს­მეტ­კურ სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 7000 ინ­გრე­დი­ეტს იყე­ნე­ბენ, რო­მელ­თა შო­რის 1000 არო­მა­ტუ­ლი და პარ­ფი­უ­მე­რუ­ლი ქი­მი­უ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბია. მათი უმე­ტე­სი წილი (700) გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ხი­ფა­თოა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის­თვის.

გთა­ვა­ზობთ ზო­გი­ერთ მათ­განს:

Alpha Hydrax Acids – ალფა ჰიდ­რო­ქ­სი­დუ­ლი მჟა­ვე­ბი, კა­ნის მოვ­ლის სფე­რო­ში ნამ­დვილ სენ­სა­ცი­ად იქცა. AHA-ს მთა­ვა­რი “და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა” კან­ზე არ­სე­ბუ­ლი მკვდა­რი უჯრე­დე­ბის მო­ცი­ლე­ბაა, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც კა­ნის ზე­და­პირ­ზე მხო­ლოდ ახალ­გაზ­რდა უჯრე­დე­ბი რჩე­ბა. ასე­თი წმენ­დის შემ­დეგ, ბუ­ნებ­რი­ვია კანი უფრო ახალ­გაზ­რდუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა. თუმ­ცა, მეც­ნი­ე­რე­ბის თქმით, მკვდა­რი უჯრე­დე­ბის მო­ცი­ლე­ბის დროს, ზი­ა­ნი ად­გე­ბა კა­ნის ზე­და­პირს, რო­მე­ლიც მას მავ­ნე ბაქ­ტე­რი­ე­ბის შე­მოჭ­რის­გან იცავს. ამი­ტომ ასე­თი მჟა­ვე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­დეგ, გა­რე­სამ­ყა­როს მავ­ნე ფაქ­ტო­რე­ბი უფრო მარ­ტი­ვად და უფრო ღრმად ახერ­ხე­ბენ კა­ნის უჯრე­დებ­ში შეჭ­რას. შე­დე­გად, კანი დრო­ზე ადრე ბერ­დე­ბა.

CI 14700 (FD&C Red №4), (E 124, Ponceau SX, FD&C Red #4), CI 17200, (D&C Red #31, Acid Red 33), CI 19140 (FD&C Yellow №4) (E102, Tartrazine, FD&C Yellow #5), ყვე­ლა ეს ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი პრო­დუქ­ცია შე­ი­ცავს სინ­თე­ტი­კურ აზო­ტის სა­ღე­ბავს, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბაც სა­ხი­ფა­თოა.

Isopropyl Palmitate – სინ­თე­ტი­კუ­რი კომ­პო­ნენ­ტი. ან­ტის­ტა­ტი­კი, რო­მელ­საც კა­ნის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბის გა­მოწ­ვე­ვა და ფო­რე­ბის შევ­სე­ბა ახა­სი­ა­თებს.

SLS (SLES) – ნატ­რი­უ­მის სულ­ფა­ტი

#1 ნივ­თი­ე­რე­ბა, რომ­ლებ­საც შამ­პუ­ნე­ბის და საპ­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა შე­ი­ცავს. მა­რი­ლის და­მა­ტე­ბი­სას წარ­მოქ­მნის ბევრ ქაფს და ქმნის იმის ულუ­ზი­ას, რომ შე­ი­ცავს ქა­ფის წარ­მომ­ქმნელ პრე­პა­რატს, რო­მე­ლიც სი­ნამ­დვი­ლე­ში ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი და კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია. ამ ინ­გრე­დი­ენტს ქო­ქო­სის კაკ­ლის ქერ­ქის­გან ღე­ბუ­ლო­ბენ. ინ­დუსტრი­ა­ში იგი ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ია­ტა­კე­ბის და მან­ქა­ნე­ბის რე­ცხვის­თვის. მას ნამ­დვი­ლად შე­უძ­ლია ზე­და­პი­რი­დან ცხი­მე­ბის მო­შო­რე­ბა.

SLS (SLЕS) – ეს ყვე­ლა­ზე სა­ხი­ფა­თო ინ­გრე­დი­ენ­ტია, რო­მელ­საც კა­ნი­სა და თმის მოვ­ლის­თვის იყე­ნე­ბენ. მის ინ­სტრუქ­ცი­ა­ში მი­თი­თე­ბუ­ლია, რომ თვალ­ში მოხ­ვედ­რის შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თვა­ლის წყლით ჩა­მო­ბან­ვა, ხოლო კა­ნის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია ექიმ­თან ვი­ზი­ტი. სწო­რედ ამ ნივ­თი­ე­რე­ბით ჩვენ ყო­ველ­დღი­უ­რად ვი­ბანთ კან­სა და თმას.

LANOLIN- წყალს, რო­მელ­შიც ცხვრის მა­ტყლს რე­ცხავ­დნენ, ასუფ­თა­ვე­ბენ ცენ­ტრი­ფუ­გის მეშ­ვე­ო­ბით. გა­მოშ­რო­ბის, ნე­იტ­რა­ლი­ზა­ცი­ის და სხვა რთუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შემ­დეგ, ლა­ნო­ლი­ნი მზა­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის. იგი შე­ი­ცავს ცვი­ლის­მაგ­ვარ ნივ­თი­ე­რე­ბებს, ცხი­მის მჟა­ვებს და ქო­ლეს­ტე­რინს. კოს­მე­ტი­კის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში იგი შე­დის, რო­გორც კა­ნის და­მარ­ბი­ლე­ბე­ლი, სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვის გა­მა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბე­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბა. თუმ­ცა, სა­კუ­თა­რი ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მე­ბის გამო, ლა­ნო­ლინს ალერ­გი­ის გა­მოწ­ვე­ვა შე­უძ­ლია.

კო­ლა­გე­ნი – ჩვე­უ­ლებ­რივ კოს­მე­ტი­კურ სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი კო­ლე­გენს ძა­ლი­ან დიდი მო­ლე­კუ­ლუ­რი წონა აქვს, რის გა­მოც, არ შე­უძ­ლია კა­ნის უჯრე­დებ­ში შეღ­წე­ვა. გარ­და ამი­სა, კოს­მე­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის უმე­ტე­სო­ბა­ში ცხო­ვე­ლუ­რი წარ­მო­შო­ბის კო­ლა­გე­ნი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნის კან­თან შე­უ­სა­ბა­მო­ბა­ში მო­დის. პლას­ტი­კურ ქი­რურ­გი­ა­ში კო­ლა­გე­ნის ინექ­ცი­ე­ბი ნა­ო­ჭე­ბის გას­წო­რე­ბის მიზ­ნით გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და კა­ნის ამოვ­სე­ბის ეფექ­ტის დახ­მა­რე­ბით აღ­წევს “სა­სურ­ველ” შე­დეგს. სი­ნამ­დვი­ლე­ში ორ­გა­ნიზ­მი კო­ლა­გენს, რო­გორც უცხო სხე­ულს იღებს, რის გა­მოც, მას ორ­გა­ნიზ­მი­დან დევ­ნის, კო­ლა­გე­ნის­გან სრულ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მი ერთ წელს ან­დო­მებს.

ТYROSINE – ამი­ნომ­ჟა­ვა, რო­მე­ლიც ხელს უწყობს ღრმა რუ­ჯის მი­ღე­ბას. თუმ­ცა, მე­ლა­ნი­ზა­ცია, სი­ნამ­დვი­ლე­ში ში­ნა­გა­ნი პრო­ცე­სია და მისი კან­ზე წას­მა არა­ნა­ი­რად არ უწყობს ხელს ამ პრო­ცე­სის დაჩ­ქა­რე­ბას. ეს იგი­ვეა, რომ ადა­მი­ა­ნის და­ნაყ­რე­ბა ტან­ზე წას­მუ­ლი საკ­ვე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ხდე­ბო­დეს.

Disodium EDTA — ან cheladrate, chelaplex III, chelaton III, complexon III, disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetic acid, disodium EDTA, disodium edetate, disodium edathamil, disodium versene, EDTA disodium salt, kiresuto B, komplexon III, metaquest B, perma kleer 50 crystals disodium salt, perma kleer di crystals, selekton B2, sequestrene sodium 2, titriplex III, trilon B, trilon BD, triplex III. სინ­თე­ტი­კუ­რი კომ­პო­ნენ­ტი. ჟე­ლა­ტი­ნის აგენ­ტი, სიბ­ლან­ტის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი. სა­ხი­ა­თოა ამ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის პირ­ში მოხ­ვედ­რა, შე­სუნ­თქვა ან კან­ში შეღ­წე­ვა. იწ­ვევს სა­სუნ­თქი ტრაქ­ტი­სა და კა­ნის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას.

სიის გაგ­რძე­ლე­ბა და­უს­რუ­ლებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა, მაგ­რამ მო­დით გა­მო­ვი­ტა­ნოთ ლო­გი­კუ­რი დას­კვნე­ბი: აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კოს­მე­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შემ­ცვე­ლო­ბის ყუ­რა­დღე­ბით წა­კი­თხვა, სხვა­დას­ხვა ნიღ­ბე­ბის დამ­ზა­დე­ბა, იმ ხი­ლი­სა და ბოსტნე­უ­ლის­გან, რომ­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბა­შიც არ გე­პა­რე­ბათ ეჭვი და რაც მთა­ვა­რია, ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის დაც­ვა.

  • 26
  •  
  •  
  •  
  •